Praktyki i staże

25 lutego 2020
Aktualizacja: 7 stycznia 2021

Praktykę lub staż w TPN można odbyć w ramach akcji Wolontariat dla Tatr lub według indywidualnie ustalonego programu.

Praktyka studencka
Studenci, którzy realizując program nauczania uczelni są zobowiązani do obycia kilkutygodniowej praktyki studenckiej, chcąc odbyć praktykę w Tatrzańskim Parku Narodowym, mogą ją zrealizować w ramach akcji Wolontariat dla Tatr lub według indywidualnie ustalonego programu.

W przypadku wybrania akcji Wolontariat dla Tatr, program praktyk określony przez uczelnię nie jest ściśle realizowany, a studenci wykonują te same zadania co pozostali wolontariusze. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w formie wolontariatu muszą wypełnić zgłoszenie, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający skierowanie na praktyki.

Osoby starające się o ustalenie indywidualnego programu praktyk muszą znaleźć opiekuna praktyki wśród pracowników parku, przygotować z nim propozycje programu praktyk i przedstawić je wraz z podaniem o możliwość odbycia praktyk dyrektorowi parku.

Praktyka studencka jest bezpłatna, zakwaterowanie i wyżywienie studenci organizują sobie we własnym zakresie.

Staż
Tatrzański Park Narodowy nie organizuje płatnych stażów. Staż w Tatrzańskim Parku Narodowym można odbyć w formie wolontariatu lub po skierowaniu z Urzędu Pracy w ramach programów promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych (wtedy wynagrodzenie stażyście wypłaca Urząd Pracy).

Osoby zainteresowane odbyciem stażu powinny skierować podanie do dyrektora parku uzupełnione o informacje, że wyrażają zgodę na odbycie stażu w ramach wolontariatu, lub, że starają się o skierowanie z Urzędu Pracy. W obu przypadkach najlepiej najpierw skontaktować się z przyszłym opiekunem, z którym należy zastanowić się nad programem stażu. Znalezienie opiekuna i wystąpienie do dyrektora z konkretną propozycją odbycia stażu daje większe szanse na sukces.

W przypadku skierowania stażysty z Urzędu Pracy, Tatrzański Park Narodowy w podpisywanej z urzędem umowie zobowiązuje się do zapewnienia bezrobotnemu stanowiska pracy oraz możliwości nabycia doświadczenia zawodowego, a Urząd Pracy zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia pracującemu na rzecz TPN stażyście. Szczegółowych informacji o możliwości odbycia tego typu stażu należy szukać w Urzędach Pracy właściwych dla swojego miejsca zamieszkania.

Dyrektor parku w żadnym z powyższych przypadków nie gwarantuje, że osoba odbywająca staż po jego zakończeniu zostanie zatrudniona na umowę o pracę.

Drukuj