Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Tatrzański Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej tpn.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

- w serwisie występują grafiki będące linkami bez tekstów alternatywnych - grafika na podstronie https://tpn.pl/zwiedzaj/gotowi-w-gory ma niewłaściwy tekst alternatywny, otwiera się w powiększeniu, a guzik do zamknięcia powiększenia nie ma dostępnej nazwy - grafika na podstronie https://tpn.pl/nowosci/zatrudnimy-pracownika-ds-remontowo-budowlanych ma niewłaściwie przypisany pusty atrybut alt - na podstronie https://tpn.pl/kontakt nagłówek h3 następuje bezpośrednio po h1 - autouzupełnianie w wyszukiwarce nie działa - w serwisie występują błędy kontrastu - w serwisie występuje plik PDF będący skanem tekstu - fokus w serwisie jest niewidoczny - skip link w serwisie ma tekst treść główna strony i nie działa prawidłowo - tytuły podstron w serwisie mają nieprawidłową strukturę - pliki PDF nie posiadają tytułów - w serwisie występują linki otwierające się w nowym oknie bez informowania o tym użytkownika - na podstronie https://tpn.pl/nowosci/zatrudnimy-pracownika-ds-remontowo-budowlanych znajduje się link o treści TUTAJ - na podstronie https://tpn.pl/poznaj/blizej-tatr?class=&month=11 znajdują się pola edycji bez dostępnych nazw - w serwisie znajduje się plik PDF z angielską deklaracją języka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Utilitia Spółka z.o.o

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Król, mkrol@tpn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182023240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja TPN - wejście dla ozn znajduje się od S strony budynku (wejście przy kaplicy), trzeba nacisnąć przycisk dzwonka i wtedy sekretarka otwiera drzwi. Jest to wejście od strony górnego parkingu, na którym wyznaczone jest miejsce postojowe dla ozn. W budynku znajduje się winda. Na pierwszym pietrze jest toaleta dostosowana dla potrzeb ozn. Budynek CEP - brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku. Wewnątrz wystawa bez barier. W budynku jest winda. Jest również dostosowana do potrzeb ozn toaleta. Brak oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma tyflomapy, nie ma oznaczeń orientujących przestrzeń, nie ma oznaczeń kontrastowych. Budynek wyposażony w pętle indukcyjne oraz system FM i na podczerwień. Budynek Punktu Informacji Turystycznej - miejsce rekomendowane do kontaktu ozn z administracją TPN - brak barier architektonicznych, wyposażony w automatycznego tłumacza PJM, oraz w pętlę indukcyjną. Punkty wejścia do TPN: Dol. Strążyska - punkt wejścia dostosowany do potrzeb ozn, wyposażony w pętlę indukcyjną, obok punktu dostosowana toaleta. Dolina Strążyska jest szlakiem rekomendowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ma poprawioną nawierzchnię, zabezpieczone do przejazdu wózkiem wodopusty, ławostoły dostosowane dla osób poruszających się na wózku. Dwa miejsca są jednak strome, o kącie nachylenia około 15 stopni, dlatego zalecamy aby na wycieczki udawać się w towarzystwie, gdyż pomoc osób trzecich będzie w tych miejscach niezbędna. Dolina Małej Łąki - punkt wejścia wyposażony w pętlę indukcyjną. Palenica Białczańska - punkt wejścia wyposażony w pętlę indukcyjną.

Drukuj