Polityka prywatności

8 kwietnia 2013
Aktualizacja: 29 października 2021

Nowelizacja: 6 marca 2019
Nowelizacja: 11 grudnia 2019
Nowelizacja: 1 lipca 2021


I. Ciasteczka - cookies

Ciasteczka (cookies) są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Tatrzański Park Narodowy gromadzi oraz wykorzystuje je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach funkcjonalnych i statystycznych. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez naszą stronę internetową.


II. Ochrona danych osobowych

Administratorem strony internetowej www.tpn.pl oraz administratorem danych osobowych rejestrujących konto oraz kontaktujących się na dane kontaktowe podane na stronie jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my.

Celem witryny internetowej tpn.pl jest informowanie Was o aktualnej działalności Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym podejmowanych przez nas inicjatywach edukacyjnych, naukowych oraz społecznych, promowanie wiedzy o przyrodzie i turystyce tatrzańskiej oraz dostarczanie aktualnych wiadomości na temat pogody, warunków ogólnych i zagrożeniach panujących na szlakach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. W ramach strony internetowej tpn.pl przetwarzamy dane osobowe osób rejestrujących konto w celu skorzystania z dodatkowych funkcjonalności serwisu, w tym wysłanie elektronicznych wniosków o załatwienie sprawy czy zapisanie się na wolontariat.

Oprócz powyższego, w Tatrzańskim Parku Narodowym przetwarzamy dane osobowe także w trakcie realizacji różnorodnych innych działań. W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych był bezpieczny i spełniał najwyższe standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie. Podejmujemy także działania mające na celu dostosowanie zasad przetwarzania oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy według następującego porządku:

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Osoby, których dane przetwarzamy

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Osoby wnioskujące o udostępnienie obszaru TPN: np. o wjazd, zorganizowanie ceremonii ślubnej, fotografowanie, działalność instruktorska

Obsługa wniosków związanych z udostępnieniem obszaru TPN

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie przez nas zadania w interesie publicznym polegającego na reglamentowaniu udostępniania obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony przyrody i zarządzeniach dyrektora )

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek.

Przewodnicy tatrzańscy

Dokumentowanie opłaty i wydanie potwierdzenia

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie przez nas zadania w interesie publicznym polegającego na reglamentowaniu udostępniania obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony przyrody i zarządzeniach dyrektora )

5 lat od końca roku kalendarzowego, za który dokonano opłaty

Wnioskodawcy o dostęp do informacji publicznej

Obsługa wniosków o dostęp do informacji publicznej

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wniosek załatwiono.

Osoby przebywające na obszarze monitorowanym

Prowadzenie monitoringu wizyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie przez nas zadania w interesie publicznym polegającego na ochronie mienia oraz ochronie przyrody)

Więcej informacji na stronie:

https://tpn.pl/zwiedzaj/turystyka/monitoring-wizyjny

do 3 miesięcy od zarejestrowania obrazu

Wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy

Prowadzenie rekrutacji na wolontariat oraz realizacja porozumienia o wolontariat z zakwalifikowanymi wolontariuszami

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz wykonanie zawartej z nami umowy)

30 dni po zakończeniu rekrutacji, gdy nie zakwalifikowałaś/-eś się na wolontariat,

50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyłeś wolontariat.

Kontrahenci (wykonawcy) i oferenci

Zawieranie umów:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa: t.j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)


5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie się zakończyło

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)

 

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie się zakończyło

 • prowadzenie postępowań zmierzających do zawarcia umowy cywilnoprawnej;

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie się zakończyło

 • wykonywanie umów cywilnoprawnych

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami przez Ciebie umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO       (w przypadku, gdy reprezentujesz podmiot, który zawarł z nami umowę - nasz prawnie uzasadniony interes w wiedzy o osobie odpowiedzialnej za realizację umowy i możliwości kontaktu z Tobą celem efektywnego wykonania umowy)

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację umowy


Przedsiębiorcy, do których występujemy z zapytaniem ofertowym

Kierowanie zapytań ofertowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO   (nasz prawnie uzasadniony interes jaki posiadamy w tym, aby uzyskać Twoją ofertę lub informację handlową, celem zaplanowania zakupu)

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożyliśmy zapytanie.

Najemcy i osoby z nimi współzamieszkujące, dzierżawcy

Zawieranie i realizacja umów najmu i dzierżawy

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(w stosunku do stron umowy - wykonanie zawartej z nami umowy)

 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO      (w stosunku do osób współzamieszkujących – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wiedzy i identyfikacji osób, w stosunku do których potencjalnie możemy kierować roszczenia związane ze stosunkiem najmu lub przydziału mieszkania służbowego)

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła.

Uczestnicy zajęć i kursów z dziedziny przyrody

Prowadzenie zajęć i kursów z dziedziny przyrody

 

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z ustawy o ochronie przyrody – prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą)

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono zadanie.

Uczestnicy konkursów z dziedziny przyrody

Organizacja konkursów edukacyjnych z dziedziny przyrody

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda)

Do zakończeniu konkursu lub cofnięcia przez Ciebie zgody

Osoby odwiedzające Centrum Edukacji Przyrodniczej

Rezerwacja biletów wstępu do Centrum Edukacji Przyrodniczej, zarządzanie ruchem odwiedzających

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z ustawy o ochronie przyrody – prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą)

Do 90 dni od dnia wizyty

Kandydaci do pracy

Prowadzenie rekrutacji na stanowiska pracownicze

 

Art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie naszego obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda, w zakresie danych nie wymaganych przez Kodeks pracy)

Do zakończenia rekrutacji.

Przedsiębiorcy i kontrahenci prywatni

Prowadzenie rachunkowości (wystawianie i przyjmowanie faktur VAT)

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości)

5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaksięgowany został dokument

Osoby wnioskujące o samowyrób

Sprzedaż drewna w drodze tzw. samowyrobu

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy zawartej przez nas z Tobą)

10 lat od końca roku kalendarzowego w którym miała miejsce sprzedaż

Użytkownicy konta na stronie internetowej www.tpn.pl

Obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej www.tpn.pl


Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego)

Do momentu wygaśnięcia umowy o prowadzenie usług.

Wnioskodawcy do programu „Gotowi w góry”

Obsługa zgłoszeń do programu „Gotowi w góry”

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(podjęcie działań zmierzających do zawarcia z nami umowy barterowej)

Jeśli umowa barterowa nie została zawarta – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy newslettera

Prowadzenie usługi newsletter

 

Art. 6 ust 1 lit. a RODO  (Twoja zgoda)

Do momentu wycofania zgody lub zakończenia przez nas świadczenia usługi newsletter

Użytkownicy portali społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter

Kierowanie działań marketingowych, promocyjnych i edukacyjnych za pomocą fanpage

 

Art. 6 ust 1 lit. f RODO  (niezbędność przetwarzania ze względu na uzasadniony interes prawny administratora w informowaniu i promowaniu własnej działalności i utrzymywaniu kontaktu z osobami wspierającymi działalność administratora)

Do momentu zrezygnowania przez użytkownika z usługi lub wykasowania swoich danych lub zrezygnowania z usługi przez administratora.

Kontrahenci, współpracownicy, partnerzy, byli pracownicy

Utrzymywanie pozytywnych relacji poprzez przesyłanie życzeń świątecznych, drobnych upominków (jak kalendarze), zaproszeń na wydarzenia itp.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w dbaniu o nasz wizerunek i pozytywne relacje z kontrahentami, partnerami itd.)  

Do momentu zrealizowania celu albo wniesienia sprzeciwu

Wszystkie osoby, z którymi relacje mogą skutkować powstaniem roszczeń

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes w zarządzaniu roszczeniami nas dotyczącymi)

Do momentu wygaśnięcia roszczeń, nie wcześniej niż po upływie 10 lat od wykonania prawomocnego orzeczenia.

Wszystkie osoby, których dane przetwarzane są w sposób utrwalony w dokumencie pisemnym lub elektronicznym

Archiwizacja dokumentów

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

Zgodnie z treścią ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną obowiązującą w TPN.

Petenci, wnioskodawcy, osoby kontaktujące się na udostępnione dane kontaktowe

Udzielanie odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, podjęcie dalszych działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu korespondencji do nas kierowanej)

5 lat od momentu wpłynięcia korespondencji.

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą telefonu na numery stacjonarne

Rejestrowanie nagrań rozmów telefonicznych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa petentów i pracowników i ustalenia treści rozmowy w sytuacjach spornych)

1 miesiąc od zarejestrowania rozmowy

Osoby dokonujące zakupu e-biletu poprzez stronę www.tpn.pl

Sprzedaż e-biletów oraz obsługa płatności związanych z udostępnianiem terenu TPN

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli prawidłowego wykonania zawartych umów w związku z realizacją przez nas zadania w interesie publicznym jakim jest udostępnianie obszaru parku narodowego, tj. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości)

5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarta z nami transakcja została ostatecznie zakończona a zobowiązanie spłacone, rozliczone lub przedawnione.


Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Tatrzański Parki Narodowy stanowi wartość archiwalną, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym rzeczowym wykazem akt. Niektóre dane osobowe mogą stanowić część dokumentacji, która stanowi tzw. materiał archiwalny. W takim wypadku dokumentacja ta zostanie przekazana do wieczystego przechowywania do właściwego archiwum państwowego.

 1. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w podanych powyżej sytuacjach jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia ww. celów. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić nam zawarcie umowy lub osiągnięcie innych celów przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przetwarzane są przez naszych pracowników, działających w imieniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. wykonawcy usług informatycznych, hostingowych, archiwizacyjnych, doradczych. W takim przypadku udostępnienie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia, w których zobowiązujemy naszych współpracowników do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonym do przetwarzania danym osobowym. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom – odrębnym administratorom, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania celu podejmowanego działania np. bankom, operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej. Przetwarzane dane osobowe możemy także udostępniać zawsze wtedy, gdy obliguje nas do tego przepis prawa, np. Urzędowi Skarbowemu, na żądanie Policji, prokuratury, sądu. Informujemy, że jesteśmy także zobowiązani do udostępniania danych osobowych, które stanowią informację publiczną (i tylko w tym zakresie), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W każdym przypadku udostępnienie danych osobowych ograniczone jest do niezbędnego zakresu oraz celu zgodnego z prowadzoną przez nas działalnością.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w osobowych sprawach w sposób zautomatyzowany w tym na podstawie profilowania.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 15-22 RODO przysługują Ci wobec nas następujące żądania:

1) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych:

Posiadasz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak – posiadasz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji o:

- celach przetwarzania Twoich danych osobowych;

- kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

- odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane ujawniliśmy lub ujawnimy;

- w miarę możliwości - planowanym okresie przechowywania danych osobowych;

- Twoich prawach wobec przetwarzania oraz o prawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- źródle pochodzenia danych;

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Ponadto posiadasz prawo uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, pod warunkiem jednakże, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

3) prawo do sprostowania danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

4) prawo do usunięcia danych osobowych:

Posiadasz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • jeśli cofnąłaś/-e wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych;
 • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu realizacji zadania publicznego i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • jeśli wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego;
 • jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;
 • jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo zgłoszonego żądania, nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia Twoich danych osobowych:

 • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z nałożonego na nas prawnego obowiązku lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • dla celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na warunkach RODO, jeśli usunięcia danych osobowych miałoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania.;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) prawo do ograniczenia przetwarzania:

Przysługuje Ci także prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu danych, a w zamian żądać ograniczenia przetwarzania;

- my nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, jednak są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniosłaś/-eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo realizacji zadania publicznego, do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, zaś dalsze przetwarzanie możliwe będzie tylko w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

6) prawo do przenoszenia danych:

W przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody albo w celu wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Ponadto masz prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

7) prawo do sprzeciwu:

W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo w celu realizacji zadania publicznego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Ci prawo sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych do tych celów. W pozostałych przypadkach, możemy Twoje dane przetwarzać tylko wówczas, gdy wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas narusza postanowienia RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-196 Warszawa, infolinia: 606-950-000.

III. Postanowienia końcowe

Rejestracja konta internetowego, a także kontaktowanie się z naszymi pracownikami w formie telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że osoba zainteresowana zapoznała się i akceptuje reguły przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie lub w klauzulach informacyjnych znajdujących się na stronie internetowej.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności będzie publikowana na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzi w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować na adres: sekretariat@tpn.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. Na podane dane kontaktowe prosimy również kierować wszelkie oświadczenia, w których korzystają Państwo z uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych. W tych samych celach mogą się Państwo kontaktować także z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: daneosobowe@tpn.pl.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zakopanem, ul. Kuźnice 1, tel. (+48) 18 20 23 200, e- mail: sekretariat@tpn.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: daneosobowe@tpn.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych funkcjonariuszy Straży Parku na podstawie art. 108 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) to jest w celu wypełniania zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.
 1. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  a) do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa),
  b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Drukuj