Tatrzański Park Narodowy

11 kwietnia 2013

Tatrzański Park Narodowy został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku i rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1955 roku.


TPN jest miejscem pracy dla 159 osób. Służby terenowe składają się z pracowników obwodów ochronnych oraz Straży Parku, w sumie jest to 71 osób. Służba ta wspomagana jest specjalistami pracującymi codziennie w dyrekcji parku - ok. 20 osób.


Parkiem narodowym zarządza dyrektor, który jest wyłaniany na drodze konkursu i powoływany przez ministra środowiska na 5-letnią kadencję. Dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie zarządzanego mienia parku narodowego. Dyrektor  realizuje ustalenia planu ochrony oraz wydaje zarządzenia określające sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Ustawa o ochronie przyrody upoważnia ponadto dyrektora  do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach ochrony przyrody na terenie parku narodowego. Dyrektor parku wykonuje także zadania i kompetencje wojewody z zakresu ochrony przyrody na terenie parku narodowego.


Park narodowy jest od 1 stycznia 2012 r. jest państwową osobą prawną i pieniądze na jego działalność pochodzą z budżetu państwa oraz z przychodów, np. z biletów wstępu lub sprzedaży drewna.

Drukuj