Kampania edukacyjna: Śmieci?! Kto to widział?!

8 czerwca 2021

W dniu 26 listopada 2019r. Tatrzański Park Narodowy podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 659/2019/Wn50/EE-EE/OP/D o dofinansowanie kampanii edukacyjnej w formie dotacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 5.5 Edukacja ekologiczna

Wartość projektu: 1 271 292,00 zł

Kwota dotacji stanowi 95% wartości projektu: 1 207 727,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia:  do 30 listopada 2021r.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Zamierzamy go osiągnąć poprzez:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 3. Aktywizację społeczną – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie - wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie w nim ekologicznych postaw. Zależy nam aby prowadzone przez nas działania miały wpływ na  zminimalizowanie problemu ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska.

Mając na względzie fakt, iż jest to problem ogólnopolski, bowiem śmieci są pozostawiane nie tylko w górach, ale też na plażach czy nad rzekami i jeziorami, zaplanowaliśmy spójną kampanię edukacyjną, która pozwoli wzmocnić świadomość społeczną w tym zakresie, a tym samym sukcesywnie zminimalizować jego negatywne oddziaływanie.

Aby to osiągnąć, posłużymy się szeregiem narzędzi edukacyjnych i kanałów informacyjnych. Są to zarówno działania bezpośrednio angażujące i aktywizujące uczestników, ale też budzące świadomość problemu u grupy, która kompletnie nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia, a dopiero w kolejnym kroku włączanie ich do aktywnej edukacji. Jak wynika bowiem z analizy problemu i odbiorców, mamy do czynienia z dwiema grupami – świadomymi, którzy sami angażują się z działania ekologiczne, uczestniczą w różnych aktywnościach i sami je inicjują, a także nieświadomi, którzy albo nie są świadomi konieczności życia w sposób ekologiczny, albo nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie niesie niewłaściwe gospodarowanie odpadami albo śmiecenie. W projekcie chcemy dotrzeć do obu grup, ale z racji ich różnego poziomu należy podjąć zróżnicowane działania.


Działania w ramach kampanii:

 1. Strona internetowa kampanii ktotowidział.pl, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące  kampanii.
 1. Ogólnopolska lekcja ekologii
  Przygotowanie sześciu lekcji edukacyjnych dla dzieci realizowanych  metodą transmisji on-line.
  Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania przyrodą wśród dzieci a także wykształcenie  postaw odpowiedzialności za wspólny świat. Tematy poruszane na lekcjach to: Wartość dzikiej przyrody, Wpływ śmieci na środowisko, Wpływ śmieci na człowieka, Problemy śmieciowe w Tatrzańskim Parku Narodowym, Zero Waste, czyli jak zmniejszyć ilość śmieci, Recykling.
 2. Filmy i podcasty
  Przygotowanie 30 filmów oraz 30 podcastów o tematyce przyrodniczej, w których wystąpią pracownicy TPN. Materiały filmowe i dźwiękowe będę poruszać różne tematy związane z przyrodą i turystyką w TPN, w tym problemy związane ze śmieciami pozostawionymi przez turystów oraz lokalnych mieszkańców.
  Filmy będą publikowane na profilach Tatrzańskiego Parku Narodowego w serwisach: YouTube, Facebook, Instagram i  podcasty na platformach: Podbean, Spotify, Google Podcast.
 3. Konkursy
 • Zorganizowanie 5 konkursów, promujących zachowanie proekologiczne w różnych grupach społecznych
 • Konkurs fotograficzny
 • Konkurs dla szkół
 • Konkurs na Facebooku
 • Konkurs radiowy
 • Konkurs na Instagramie

5. Kampania radiowa
Przeprowadzenie ogólnopolską kampanie radiową – dzięki spotom słuchacze  uświadomią sobie problem związany z zaśmiecaniem środowiska

6. Kampania outdoor
Reklamy citylight, w komunikacji miejskiej i na rowerach miejskich. Taka forma reklamy dodatkowo nagłośni problem zaśmiecania i zwróci na niego uwagę osób korzystających z publicznych środków transportu, miejskich rowerów  w tym również pozostałych mieszkańców miast.

7. Kampania w mediach społecznościowych
Kampania na profilach Tatrzańskiego Parku Narodowego w serwisach Facebook i Instagram oraz w formie banerów na stronach internetowych.

8. Organizacja konferencji prasowej
Konferencja dla dziennikarzy -  oficjalna inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej.

9. Niemapa Tatrzańskiego Parku Narodowego
Przewodnik dla rodzin z dziećmi w formie ilustrowanej  broszury nawiązujący do zachowania ekologicznych postaw podczas pobytu w TPN i konieczności dbania o przyrodę oraz racjonalnego zachowania na szlakach.  Niemapę  można otrzymać w TPN lub pobrać ze strony internetowej kampanii.

10. Badanie ewaluacyjne projektu.

Badania te pozwolą nam na wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej kampanii i będą kluczowe pod kątem wdrażania kolejnych działań proekologicznych w  przyszłości.


www.ktotowidzial.pl

Drukuj