Praca sezonowa w Centrum Edukacji

16 kwietnia 2024

Tatrzański Park Narodowy zatrudni pracownika do wsparcia sezonowego Zespołu ds. Bazy Edukacyjnej. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024. Szczegóły poniżej.

A. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Chałubińskiego 42a i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego

B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1. udostępnianie ośrodka zwiedzającym,
2. obsługa systemu rezerwacji CEP,
3. udzielnie zwiedzającym informacji na temat ekspozycji,
4. prowadzenie sprzedaży biletów i wydawnictw TPN,
5. dbanie o jak najlepsze wyposażenie punktu sprzedaży w CEP zarówno w wydawnictwa TPN jak i wydawnictwa zewnętrzne,
6. wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych związane z działalnością ośrodka.

C. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie min. średnie

D. Wymagania pożądane
1. umiejętność obsługi aplikacji biurowych MS Office,
2. umiejętność organizacji pracy na oferowanym stanowisku, odpowiedzialność i rzetelność,
3. komunikatywność,
4. zdolności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym (poziom B1).

E. Oferujemy
1. Umowę zlecenie,
2. Pracę z pasjonatami Tatr,
3. Rozwój i podnoszenie umiejętności.

F. Warunki pracy
1. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze,
2. Zatrudnienie na czas określony 5 miesięcy – od maja do września,
3. Praca według grafiku w dniach od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym pomiędzy 8:00 – 16:00.

H. Wymagane dokumenty
Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej tutaj.

I. Termin i forma składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 kwietnia 2024 r.,
2. Drogą elektroniczną na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ” (preferowana forma dostarczania zgłoszeń).
3. Osobiście bądź drogą listowną na adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane sekretariat TPN (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w
zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABÓR WSPARCIE SEZONOWE W ZESPOLE DS. BAZY EDUKACYJNEJ”.

J. Inne informacje:
1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami
3. Zastrzegamy możliwość odstąpienia od konkursu w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadowalające.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885 957 134, e-mail: dwahl@tpn.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”.
Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 z późn. zm.);
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;
4) Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udział u w procesie rekrutacji. Ich
niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest
niezbędne.
6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
7) Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego

Drukuj