Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu

10 kwietnia 2020

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na polanie Spyrłówka w OO Kościeliska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" finansuje przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowane przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  2 umów warunkowej sprzedaży nieruchomości (25.02.2020 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Po podjęciu uchwały przez Zarząd NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji,  dyrektor TPN złożył 20.03.2020 r. u notariusza  oświadczenia  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym działki ewid. nr  4270 i 4278 obr. Kościelisko o łącznej powierzchni 0,3921 ha zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Dofinansowanie z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem.

Zadanie pn. Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewid. nr 4270 i 4278 obr. Kościelisko o powierzchni 0,3921 ha położone w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach podziału powierzchniowego TPN - w Obwodzie Ochronnym Kościeliska sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 761/2020/Wn-06/OP-WK/D z dnia 31-03-2020r. Łączny koszt przedsięwzięcia (zakup nieruchomości wraz z obsługą notarialną) wyniósł 137 845,08 zł.


 

Drukuj