Projekt LECA

12 kwietnia 2023
Aktualizacja: 30 listopada 1999

Tatrzański Park Narodowy wraz z jedenastoma innymi partnerami rozpoczyna nowy międzynarodowy projekt promujący koegzystencję ludzi i dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia) w Karpatach: projekt LECA – Interreg Central Europe.

Projekt LECA (z ang. Supporting the coexistence and conservation of Carpathian LargE Carnivores) ma na celu nawiązanie transgranicznej współpracy w zakresie monitorowania i ochrony dużych drapieżników w krajach karpackich. W ciągu najbliższych trzech lat będziemy uczestniczyć w międzynarodowym, multidyscyplinarnym zespole specjalistów z siedmiu krajów i wspólnie wypracowywać oraz wdrażać skoordynowane ponad granicami działania oparte na wynikach badań naukowych, aby lepiej chronić duże drapieżniki i zapobiegać konfliktom z nimi w krajach karpackich. Projektem kieruje Uniwersytet Mendla w czeskim Brnie, a uczestniczą w nim parki narodowe, organizacje pozarządowe, ministerstwa, służby leśne i uniwersytety z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Słowenii i Rumunii.

Projekt LECA opiera się na trzech głównych filarach – monitoringu, ograniczaniu sytuacji konfliktowych i zapobieganiu kłusownictwu. Międzynarodowy zespół ma za zadanie wypracować spójne i skuteczne zasady monitoringu wykorzystującego potencjał lokalnych społeczności i różnych grup interesu, takich jak myśliwi, rolnicy, samorządy i instytucje państwowe. Rezultatem tych prac mają być aktualne informacje o populacjach dużych drapieżników w regionach transgranicznych oraz wskazanie skutecznych środków zapobiegania konfliktom, które zostaną wprowadzone na poziomie karpackim. Mają być one oparte na ulepszonej współpracy partycypacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym.

Duże drapieżniki są kluczowymi składnikami ekosystemów leśnych w Karpatach, regionie, w którym występują jedne z najliczniejszych populacji rysi, wilków i niedźwiedzi w Europie. Nie ma jednak pewności czy populacje te są stabilne, a w dyskursie politycznym, medialnym i publicznym dominuje wiele mitów ponieważ dane nie są gromadzone w sposób transgranicznie zharmonizowany, bez wspólnych przepisów i polityki dotyczącej ochrony tych zwierząt (np. zapobiegania kłusownictwu) oraz bez wspólnej koordynacji między zainteresowanymi państwami. Oczywiste jest jednak, że rzeczywiste czy też fikcyjne, wyolbrzymione konflikty między ludźmi a dużymi drapieżnikami nasilają się. Aby promować koegzystencję tych zwierząt i lokalnych społeczności, utrzymać ich żywotne populacje, zabezpieczyć naturalną ekspansję i rekolonizację w krajach karpackich, potrzebne są skoordynowane działania oparte na wynikach badań naukowych. Trzeba także zwalczać błędne przekonania.

Projekt jest finansowany przez Interreg Central Europe (Komisja Europejska). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.interreg-central.eu/projects/leca.

Drukuj