Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego

4 czerwca 2020

Pod koniec ubiegłego roku, 26 listopada Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 656/2019/Wn06/OP-wk/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowe, Program Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015–2020, środki krajowe.

Kwota dotacji: 4 738 357,00 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest polepszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych wskutek katastrof naturalnych. Remont 20,5 km szlaków w rejonie Tatr zakłada naprawę zniszczonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Wpłynie to na skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowane wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych siedlisk. W celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, prowadzony będzie nadzór botaniczny nad pracami terenowymi.

Do remontu zostały zaplanowane następujące odcinki szlaków, obejmujące wszystkie piętra wysokościowe zarówno na terenie Tatr Wysokich jak i Zachodnich.

  • szlak Czarny Staw – Rysy,
  • szlak na Halę Gąsienicową z Brzezin przez Dolinę Suchej Wody,
  • szlak z Hali Kondratowej na Kondracka Przełęcz,
  • grań od Przełęczy pod Kopą Kondracką na Kasprowy Wierch,
  • szlak Droga pod Reglami od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki,
  • szlak Włosienica – Morskie Oko,
  • Dolina Tomanowa (naprawa mostków).


Obszar objęty przedsięwzięciem obejmuje 27 km szlaków, z czego odcinki remontowane wynoszą 20,5 km.
Na przedmiotowym obszarze zidentyfikowano 10 siedlisk Natura o powierzchni 145,71 ha siedlisk, 6 gatunków zagrożonych roślin i 12 gatunków zagrożonych zwierząt znajdujących się w sąsiedztwie szlaków.

Drukuj