Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych typu pick-up 4x4

7 lutego 2024
Aktualizacja: 30 listopada 1999

4 października 2023 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę nr 1594/2023/Wn06/OP-po/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu przeciwpożarowego w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez zakup pojazdów patrolowo-gaśniczych typu pick-up 4x4".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" - systemy przeciwpożarowe w parkach narodowych 2023, środki krajowe

Wartość projektu:  965 467,00 PLN

Kwota dotacji:        965 467,00 PLN    

Okres realizacji przedsięwzięcia:  X 2023-XII 2024r.

Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie służb parku w środki niezbędne:

  1. do gaszenia pożarów,
  2. do prowadzenia patroli przeciwpożarowych oraz transportu sprzętu gaśniczego,
  3. wspomagania czynności ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną

Przedsięwzięcie wpływa na minimalizowanie w ekosystemach zagrożenia pożarowego oraz strat powstałych na skutek ewentualnych pożarów obszarów przyrodniczo cennych poprzez:

  1. przygotowanie dostępności terenu (utrzymanie drożności dróg) przez służby parku do działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej,
  2. organizację i utrzymanie punktów czerpania wody do celów p.poż,
  3. patrolowanie terenu pod kątem wykrywania zagrożeń pożarowych.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną 2 pojazdy patrolowo-gaśnicze typu pick-up z napędem  4x4.

Drukuj