„Zaczęło się od Tatr” komunikat nr 2

13 czerwca 2019

Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków, i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody. Konferencja odbędzie się w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7 (nowy kampus). Kraków, 22–23 listopada 2019.

Założenia programowe

W 1868 r. została uchwalona, a w 1869 r. weszła w życie ustawa o ochronie kozic i świstaków, która była pierwszym nowoczesnym aktem prawnym w zakresie ochrony przyrody na ziemiach polskich i jed-nym z pierwszych w skali światowej. 50 lat później, z końcem 1919 r. powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która, przekształcona później w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP), była pierwszym organem państwowym zajmującym się ochroną przyrody.Te dwie doniosłe rocznice skłaniają do refleksji zarówno nad rozwojem ochrony przyrody w Polsce, jej stanem obecnym, jak również perspektywami na przyszłość.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

• filozofia ochrony przyrody (ewolucja paradygmatu);

• ochrona ekosystemów i procesów ekologicznych;

• formy ochrony: obiektów, obszarów, krajobrazów, gatunków, siedlisk i ocena ich skuteczności;

• ewolucja prawa dotyczącego ochrony przyrody;

• ochrona przyrody w ujęciu ekonomicznym;

• planowanie przestrzenne jako instrument ochrony przyrody;

• ważne wydarzenia i postaci kluczowe dla ochrony przyrody;

• relacje międzynarodowe w ochronie przyrody;

• edukacja i promocja;

• rola społeczeństwa i organizacji pozarządowych w ochronie przyrody.


Prosimy pamiętać, że konferencja poświęcona jest ochronie przyrody w Polsce, co nie wyklucza uwzględnie-nia szerszego kontekstu, tam gdzie to jest istotne.

Zapraszamy do prezentowania zarówno opracowań naukowych jak i mających charakter eseju, refleksji, wspomnień, prezentacji stanowisk i poglądów, jeśli odnoszą się do: procesów, zjawisk, problemów, postaci i wydarzeń w szerokiej perspektywie, nie tylko lokalnej.

Na konferencję zapraszamy naukowców, praktyków, działaczy organizacji społecznych, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, publicystów – wszystkich zainteresowanych ochroną polskiej przyrody.W zależności od liczby i tematyki proponowanych wystąpień obrady odbywać się będą podczas posiedzeń plenarnych lub w grupach roboczych.


Zgłoszenia przez formularz:
https://forms.gle/gAsKhXB4AKovcqWB8

W przypadku propozycji wystąpień, termin zgłoszeń upływa 10 września 2019 roku.Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń tak szybko, jak to jest możliwe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru uczestników w wypadku napływu dużej ilości zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi: 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne i wydawnictwo pokonferencyjne oraz poczęstunek podczas przerw.Osoby, które rezygnują z materiałów konferencyjnych i wydawnictwa płacą 100 zł.


Wpłaty na konto:

32 1750 0012 0000 0000 3662 4302
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 21/4
31-026 Kraków
z adnotacją „konferencja”

Zgłoszenia i wpłaty do 30 września 2019 roku. Wpisanie na listę uczestników konferencji następuje po dokonaniu opłaty.

W kolejnych komunikatach będziemy informować o postępach w organizacji konferencji.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego:
Piotr Dąbrowski
przewodniczący

Kontakt: konferencja19@naukadlaprzyrody.pl , marta.labocha@uj.edu.pl


Rada Programowa

• prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

• dr hab. Bogdan Jaroszewicz

• dr Andrzej Kepel

• dr Bożena Kotońska

• dr hab. Wiktor Kotowski (koordynator)

• Paweł Pawlaczyk

• dr hab. Nuria Selva Fernandez

• prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

• dr inż. Wiesław A. Wójcik


Komitet Organizacyjny:

• dr Piotr Dąbrowski, Komisja Ochrony Przyrody, Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

• dr Rafał Garlacz, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

• dr Maria J. Gołąb, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

• dr hab. Wiktor Kotowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

• dr Marta Labocha-Derkowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

• dr Zofia Prokop, Nauka dla Przyrody

• dr Krzysztof Stawowczyk, Komisja Ochrony Przyrody, Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

• dr inż. Małgorzata Szczepańska, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK;

• dr inż. Tomasz Zwijacz-Kozica, Tatrzański Park Narodowy


Organizatorzy konferencji:

• Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

• Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

• Tatrzański Park Narodowy

• Nauka dla Przyrody

• Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie


Zapraszamy do udziału w konferencji.

Drukuj