Rejestracja w serwisie TPN

Uwagi

 • Prosimy o podanie poprawnego adresu e-mail, gdyż do zakończenia procesu rejestracji wymagana jest aktywacja konta

Dane obowiązkowe

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?

Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:

 • listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
 • telefonicznie: +48 18 20 23 200,
 • e-mailowo: sekretariat@tpn.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z zawartą umową o prowadzenia konta internetowego, którą z nami zwierasz w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności serwisu (Gotowi w góry, wolontariat, elektroniczne wnioski o załatwienie sprawy),
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu, który posiadamy w tym, aby dochodzić przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych oraz bronić się przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami.

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług,
 • innym odbiorcom danych – jeżeli wynika to z obowiązujących regulacji prawnych.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe podane nam w związku z rejestracją konta internetowego będziemy przetwarzać do momentu rozwiązania zawartej z nami umowy. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności na koncie podane nam dane będziemy przechowywać przez okres 3 lat; po upływie tego okresu Twoje konto zostanie przez nas usunięte.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania
 • prawo żądania ich usunięcia na zasadzie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania na zasadzie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadzie art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 RODO.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy o prowadzenie konta internetowego. Brak podanie danych będzie skutkował niemożnością zarejestrowania konta.